Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biuro@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

15 grudnia 2023

                              Działalność nierejestrowana w Polsce. Nowy próg przychodów.

Działalność nierejestrowana, zwana również działalnością nieewidencjonowaną, to forma drobnej działalności gospodarczej, która nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to rozwiązanie przeznaczone dla osób fizycznych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, ale nie są pewne, czy jest to dla nich właściwa forma, lub które chcą przetestować swój pomysł na biznes.

 

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna, która:

 

 • jest obywatelem polskim lub posiada obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest wpisana do CEIDG jako przedsiębiorca.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby prowadzić działalność nierejestrowaną?

Aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, należy spełnić następujące warunki:

 

 • Od 1 lipca 2023 r. można prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli w żadnym miesiącu przychody z działalności nie przekroczą 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi więc obecnie 2700 zł brutto miesięcznie; od stycznia 2024 r. będzie wynosił 3181,50 zł, a od lipca 2024 r. - 3225 zł brutto miesięcznie.
 • działalność nie może być wykonywana w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.
 • W okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność nierejestrowaną nie mogła wykonywać działalności gospodarczej (np. działalność była zawieszona).

 

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność nierejestrowaną

Przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną ma następujące obowiązki:

 

 • prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży;
 • składania zeznania rocznego PIT-36, rozliczania przychodów wg skali podatkowej;
 • wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego;
 • przestrzegania praw konsumentów (związanych z reklamacją, zwrotem, naprawą czy odstąpieniem w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość). Prowadzący działalność nierejestrową jest „przedsiębiorcą" w świetle prawa cywilnego.

 

Co w przypadku przekroczenia limitu?

Żeby sprawdzić, czy kwota miesięcznego przychodu mieści się w tym limicie, należy wziąć pod uwagę kwoty otrzymane (np. zapłacona cena, zaliczka) oraz należne (jeszcze niezapłacone) ze sprzedaży towarów i usług. Do przychodu nie zalicza się wartości towarów, które zostały zwrócone, oraz udzielonych bonifikat i skont. Do ustalania przychodu służy ewidencja sprzedaży. Jeśli miesięczny limit przychodu zostanie przekroczony, to ta działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu przychodu jest 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.

 

Wyłączenia

Trzeba zarejestrować firmę, nawet o niewielkich przychodach, gdy działalność, którą chce się prowadzić:

 

 • wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. ochrona osób lub mienia, sprzedaż alkoholu, organizacja imprez turystycznych, usługi detektywistyczne, zbieranie odpadów);
 • została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych).

 

Odrębnego wyjaśnienia wymaga sytuacja rolników, którzy co do zasady, jako osoby fizyczne mogą prowadzić działalność nierejestrową. Rolnicy wykonujący rodzaje działalności, do których nie stosuje się ustawy Prawo przedsiębiorców, nie mogą ich wykonywać w ramach działalności nierejestrowej – w przypadkach:

 

 • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • wynajmowania pokoi;
 • sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
 • wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego;
 • sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • działalność prowadzona przez koła gospodyń wiejskich.

 

Zalety działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana ma szereg zalet, w tym:

 

 • brak konieczności rejestracji w CEIDG,
 • brak obowiązku opłacania składek ZUS,
 • brak comiesięcznych wpłat zaliczek na podatek
 • brak obowiązku wystawiania faktur VAT,
 • możliwość prowadzenia działalności w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wady działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana ma również pewne wady, w tym:

 

 • limit miesięcznie osiąganych przychodów,
 • brak możliwości korzystania z wielu preferencji podatkowych,
 • brak możliwości zawierania umów cywilnoprawnych z innymi przedsiębiorcami.

 

Działalność nierejestrowana jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, ale nie są pewne, czy jest to dla nich właściwa forma, lub które chcą przetestować swój pomysł na biznes. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności nierejestrowanej należy jednak dokładnie zapoznać się z jej warunkami i ograniczeniami.

Polityka prywatności

Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biurobr@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Potrzebujesz rzetelnej obsługi księgowej! ACARTUS to księgowość bez granic

ACARTUS Sp. z o. o.

ul. 11 Listopada 2,44-330 Jastrzębie-Zdrój

(+48) 32 475 15 26, (+48) 501 045 636,

biurobr@acartus.pl

 

ACARTUS – filia Racibórz

ul. Kilińskiego 2,47-400 Racibórz

(+48) 32 417 01 00

raciborz@acartus.pl

Odwiedź nas na Social Mediach

Strona stworzona przez HorizonFly_Studio