Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biuro@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

03 lipca 2024

Wakacje Składkowe dla Mikroprzedsiębiorców – Co Musisz Wiedzieć?

Czym są wakacje składkowe?

Mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zyskają możliwość raz w roku zrezygnowania z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne. Nowe przepisy obejmują składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także chorobowe (jeśli przedsiębiorca zadeklarował ich opłacanie), Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Z tego rozwiązania skorzysta około 1,7 miliona osób.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 maja 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 863) ma na celu zmniejszenie obciążeń składkowych dla najmniejszych firm. Nowelizacja pozwala przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na wniosek uzyskać zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za jeden wybrany miesiąc kalendarzowy w roku.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorca musi spełniać kilka warunków:

  • W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi mieć zgłoszonych do ubezpieczeń (emerytalnego, rentowego, wypadkowego lub zdrowotnego) nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych, wliczając siebie.

  • W ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, przedsiębiorca nie może osiągnąć przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub osiągnąć roczny przychód nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro w co najmniej jednym z tych lat.

  • Przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku.

  • Przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Proces wnioskowania

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego. Przedsiębiorca zostanie poinformowany o przyznaniu zwolnienia za pośrednictwem tego samego systemu. Decyzje o zwolnieniu będą wydawane tylko w przypadku niecałkowitego uwzględnienia wniosku lub stwierdzenia niespełnienia warunków.

 

Finansowanie i zwolnienia podatkowe

Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Zwolnienia te będą stanowiły pomoc publiczną de minimis, udzielaną zgodnie z zasadami UE. Ponadto, składki, z których przedsiębiorca zostanie zwolniony, będą zwolnione z podatku dochodowego.

 

Szczegóły techniczne i dodatkowe informacje

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, jeśli podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu go poprzedzającym. Ponadto, nowelizacja wprowadza przepisy, które ograniczają podstawę wymiaru składek za miesiąc objęty zwolnieniem do najniższej obowiązującej podstawy wymiaru składek.

Ważne jest również, że okres korzystania ze zwolnienia będzie wliczany do wymaganych 365 dni ubezpieczenia, które są niezbędne do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Wyłączenia i odwołania

W zmianach do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidziano wyłączenie osób korzystających ze zwolnienia z opłacania składek z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. W przypadku, gdy wniosek o zwolnienie nie zostanie w pełni uwzględniony, przedsiębiorca będzie miał prawo do odwołania się od decyzji ZUS do sądów rejonowych.

 

Zmiany w systemie podatkowym

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano zwolnienie z podatku dochodowego dla składek, z których przedsiębiorca został zwolniony. Analogiczne zwolnienie podatkowe dotyczy również ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Implementacja nowych przepisów

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 listopada 2024 roku, z wyjątkiem artykułu 8, który wszedł w życie wcześniej, w czerwcu 2024 roku, i wprowadził zwolnienie ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na usługi lub dostawy udzielane przez ZUS w związku z realizacją przepisów dotyczących zwolnienia z opłacania składek.

 

Korzyści dla mikroprzedsiębiorców

Nowe przepisy przynoszą szereg korzyści dla mikroprzedsiębiorców. Raz w roku mogą oni odetchnąć od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, co zmniejsza ich obciążenia finansowe i pozwala lepiej zarządzać zasobami firmy. Zwolnienia te mogą stanowić istotne wsparcie w trudnych miesiącach, pomagając w stabilizacji finansowej najmniejszych firm.

 

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza istotne ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wakacjom składkowym, najmniejsze firmy będą mogły raz w roku zrezygnować z opłacania składek, co zmniejszy ich obciążenia finansowe i pozwoli na lepsze zarządzanie budżetem. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada 2024 roku, z wyjątkiem niektórych zapisów, które zaczęły obowiązywać wcześniej.

Przedsiębiorcy powinni przygotować się do składania wniosków i spełniania określonych warunków, aby w pełni skorzystać z nowych możliwości. To ważny krok w kierunku wspierania mikroprzedsiębiorstw i tworzenia korzystniejszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 

 

Polityka prywatności

Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biurobr@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Potrzebujesz rzetelnej obsługi księgowej! ACARTUS to księgowość bez granic

ACARTUS Sp. z o. o.

ul. 11 Listopada 2,44-330 Jastrzębie-Zdrój

(+48) 32 475 15 26, (+48) 501 045 636,

biurobr@acartus.pl

 

ACARTUS – filia Racibórz

ul. Kilińskiego 2,47-400 Racibórz

(+48) 32 417 01 00

raciborz@acartus.pl

Odwiedź nas na Social Mediach

Strona stworzona przez HorizonFly_Studio